Life Quality Project Srbija

IRECA I MOZAK

 

Kris Pajk

Psiholog, istraživač, profesor

 

Prevod rezimea članka: asimetrična aktivacija prednjeg moždanog korteksa kod IRECA receptora: Preliminarni dokazi energetskih efekata jednog vida tretiranja biopolja ljudske neurofiziologije baziranog na nameri.

 

Tekst koji sledi je jedan kratak rezime naučnog članka o IRECA metodi skoro objavljenog u časopisu Journal of Alternative and Complementary Medicine: Chris Pike, David Vernon, Lea A. Hald (2014)
Asimetrična aktivacija prednjeg moždanog korteksa kod pojedinaca koji primaju IRECA tretman: preliminarno testiranje energetskih efekata tretmana u modu „biopolja“ baziranog na nameri koja je povezana sa ljudskom neurofiziologijom.
 
Članak predstavlja IRECA metodu jednoj naučnoj publici  i obaveštava o rezultatima prve eksperimentalne studije o efektima IRECA metode na moždanu aktivnost.
Specifični cilj ove studije bio je da se proveri hipoteza da IRECA uzrokuje aktivaciju prednje leve regije moždanog korteksa. Postoje dobri naučni razlozi da se hipotetiše da IRECA može da aktivira ovu zonu mozga:
 
  • Utvrđeno je da je aktivacija prednje leve regije moždanog korteksa povezana sa širokim spektrom faktora koji se odnose na zdravlje, među kojima su pozitivne emocije, povećana vitalnost, bolje funkcionisanje imunog sistema, otpornost na stres, otvorenost za nova iskustva i generalno dobrostanje. Nasuprot tome, aktivacija desne prednje regije moždanog korteksa povezana je sa negativnim emocijama, gubitkom energije, stresom i tendencijom da se izolujemo. Ovaj odnos podvlači kliničku upotrebu magnetnih polja u tretiranju depresije pokretanjem aktivacije prednje leve regije moždanog korteksa ili sprečavanjem aktivacije prednje desne regije.

 

  • Razne naučne studije pokazale su da se prednja leva regija mozga aktivira tokom svesne meditacije (mindfulness meditation). Ovo je u slučaju da i IRECA metoda, kao i svesna meditacija podrazumevaju razvijanje namere, pažnje i jednog stava nemešanja sa radom terapeuta. Najveći broj ljudi koji su zainteresovani za svesnu medicinu to čine sa namerom da poboljšaju svoje zdravlje, najčešće da bi smanjili stres. Moguće je da ove dve tehnike mogu biti okarakterisane putem sličnih mehanizama.

 

  • Različite studije sa nazivom „energetske medicine“, uključujući i prakse kao što su Reiki, Johrei i Qigong, sa kojima IRECA ima površne sličnosti, doprinele su fiziološkim promenama kompatibilnim sa aktivacijom prednje leve regije mozga. Ovi efekti uključuju smanjenje kardioloških frekvencija i krvnog pritiska, poboljšanu funkcionalnost imunog sistema, veću vitalnost i pozitivnost i smanjenje anksioznosti.
 
Kako bi proverio  da li IRECA proizvodi takvu aktivaciju prednje leve regije mozga, Kris Pajk i njegove kolege sproveli su eksperiment upoređujući prednju moždanu aktivnost 21 individue podvrgnute testu pamćenja koji prouzrokuje stres. Tokom ovog zadatka, individue su tretirane sa jednom od sledećih procedura: IRECA, lažnim IRECA tretmanom, nijednim tretmanom.
 
  • U slučajevima IRECA tretmana, terapeut je tretirao centre C7, C7 + C6, C5 i C4, prema isto redosledu i u isto vreme za sve individue.

 

  • U slučaju lažnog IRECA tretmana, terapeut je vidno sledio istu proceduru kao i kod IRECA tretmana, ali unutar nije koristio nikakvu nameru da bi omogućio terapeutske efekte. Tokom lažnog tretmana, terapeuti su zamoljeni da vrše mentalnu kalkulaciju kako bi sebi skrenuli pažnju.

 

  • U slučajevima „nijednog tretmana“, individua je prosto sedela 5 minuta.
 
Niko od individua ili asistenata istraživanja nije znao da li učesnici dobijaju pravi IRECA tretman ili ne. Izbegnuta je svaka vrsta komunikacije između terapeuta koji daje pravi IRECA tretman i individua ili asistenata istraživanja kako pre, tako i posle tretmana.
 
IRECA je pokrenula jednu šemu moždane aktivnosti poznatu po tome što je povezana sa pozitivnošću i zdravljem koja kompenzuje negativne efekte stresa uočenu u druge dve eksperimentalne grupe.
 
Uprkos tome, takođe je uočeno da asimetrična aktivacija moždanih predela ima tendenciju da se smanji u tri grupe tokom srednje faze tretmana, kako bi se kasnije obnovila aktivacija desne prednje moždane regije tokom poslednje faze. Ova observacija pokrenula je pitanje zbog čega je IRECA tretman otkriven u prvoj fazi tretmana bio tako očigledno kratkog trajanja. Istraživači sugerišu da je ovo moglo biti motivisano tretmanom koji je bio nametnut eksperimentalnim protokolom koji je, pošto je bio standardizovan, zahtevao da terapeutkinja tretira energetske centre specifičnim redosledom tokom sličnih vremenskih perioda, na mestu koje je bilo izuzetno određeno zarad jednog posebnog fidbeka (ili „povrata energije“). Iz ovih razloga, jedan određen nivo neravnoteže mogao je da se dogodi između zahteva individua i prirode tretmana tokom eksperimenta, zbog toga što je tretman prethodnih centara bio prekinut (C7 i C6 dovode se u vezu sa mozgom, za razliku od drugih centara), ili zbog toga što je tip stresa mogao biti modifikovan tokom eksperimenta (na primer, mentalna tenzija koja je poticala od prethodnog memorijskog zadatka – sama po sebi kompatibilna sa tretmanom C7 i C6 – mogla je kasnije biti modifikovana od strane emocionalnog umora prouzrokovanog vremenom provedenim u laboratoriji, čija je tenzija zahtevala tretman C3 i C2, ali nijedan od ovih centara nije bio uključen u protokol).
 
Upitnik povodom stresa otkrio je da su individue koje su primile pravi IRECA tretman imale niži nivo stresa posle tretmana u odnosu na individue koje su primile lažni tretman. Osim toga,  iako su obe grupa pokazivale umanjenje stresa, samo je IRECA grupa pokazivala mnogo niže nivoe stresa u odnosu na period koji je prethodio tretmanu.
 
Ukratko, studija nudi prvu probu efekta IRECA tretmana na ljudsku neurofiziologiju. Uprkos tome, istraživači upozoravaju na to da je ovo mala preliminarna studija i da rezultati treba da budu potvrđeni na većem broju pojedinaca. Buduća istraga takođe treba da pokuša da razjasni odnos između tretiranih centara, nivoa stresa i efekta tretmana.
 
Studija sugeriše da aktivacija leve prednje regije mozga može biti obećavajući fiziološki pokazatelj ukupnog IRECA tretmana, ali postojanje ili nepostojanje jednog takvog efekta zavisi od ispravne kombinacije tretiranih centara i prirode neravnoteže koja treba da se tretira.
 
Originalni članak:
Chris Pike, David Vernon, Lea A. Hald (2014). Asymmetric activation of the anterior cerebral cortex in recipients of IRECA: Preliminary evidence for the energetic effects of an intention-based biofield treatment modality on human neurophysiology.
Journal of Alternative and Complementary Medicine 20(10): 780-6. di: 10.1089/acm.2014.0074.
 

Počasno priznanje od strane Nacionalnog senata Life Quality Project-u Argentina za podučavanje IRECA metode i njenu vrednost za dobrostanje i razvoj Argentine i Argentinaca.

 
 
Više o naučnim istraživanjima sprovedenim povodom Ireca tehnike možete pročitati u knjizi “Ireca – Primenjena kosmička energija”.